Skip to content
Det som tagit oss hit är inte det som kommer att ta oss dit

Är du också trött på den snart 100-åriga dominansen av en allt tröttare socialdemokrati i kommunen? Längtar du också efter förändring?

Moderaterna är ett parti för dig som vill ha ordning och reda, som vill att dina skattepengar läggs på rätt saker, som vill ha en kvalitativ skola för alla, en förstklassig äldreomsorg och fokus på ungdomars välmående.

Moderaterna vill tillsammans med alla engagerade Piteåbor utveckla vår fina kommun på ett sätt som speglar invånarnas vilja och önskningar, där människor ska känna sig delaktiga i samhällsbygget. Livet är så mycket mer än bara kronor och ören. Men för att förverkliga drömmar så har pengar betydelse. Därför är det så viktigt att kommunen drivs på ett kostnadseffektivt sätt så att du som stolt Piteåbo ska känna att du får valuta för varenda skattekrona.

Moderaterna ser alla möjligheter att kunna utveckla Piteå till en kommun att vara riktigt stolt över – tillsammans med dig.

Moderaterna för Piteås bästa!

God ekonomi för Piteå kommun är en förutsättning för att kunna tillhandahålla bra välfärd och utveckla Piteå som kommun. Piteå är i grunden en välskött kommun. Vi vill fortsätta att värna den goda ekonomin och därför fokusera mer på kommunens kärnverksamheter.

Vissa partier tror att skattehöjningar är den enda vägen framåt. Men att höja skatten på arbete är fel väg att gå. Piteåborna är redan idag bland Sveriges högst beskattade befolkning och det finns inget direkt samband mellan skattesats, skatteintäkter och välfärd. Vi vill därför behålla nuvarande skattesats med målet att sänka skatten när ekonomin tillåter. Mycket i den kommunala förvaltningen kan effektiviseras och en del verksamheter bör konkurrensutsättas.

Piteåbornas skattepengar ska behandlas med respekt. Teknikutvecklingen innebär stora möjligheter. För att ha råd med en stark välfärd i framtiden måste de kommunala verksamheterna ta till sig, och utveckla, den snabba utvecklingen av nya tekniska hjälpmedel och digitaliseringens möjligheter.

Grunden till en stark skattefinansierad välfärd är att det finns många välmående företag. Det skapar arbetstillfällen som i sin tur ger ökade skatteintäkter till vår gemensamma välfärd – vård, skola och omsorg.

Näringslivet sysselsätter cirka 13 000 personer i Piteå och står för den största delen av de kommunala skatteintäkterna.

Piteå ligger strategiskt rätt i den expansiva delen av norra Sverige där stora industrisatsningar nu planeras. Ett aktivt etableringsarbete på Haraholmens industriområde tillsammans med stora industrietableringar i Boden/Luleå och Skellefteå, gör att Piteå ligger strategiskt rätt för arbetspendling. Vi måste därför se till att det finns attraktiva tomter i de södra och norra kommundelarna samt gärna också strandnära bostäder i vår stad. Moderaterna vill säkerställa att det finns detaljplanerad industrimark och infrastruktur för nyetablering då detta är en bristvara idag.

Piteå har en omfattande skogsindustri. En industri som är viktig för Piteås framtid men även för en grön omställning. Vi vill trygga denna för Piteå viktiga industri genom att verka för att skogsnäringen kan fortsätta att drivas på ett produktivt sätt. En förutsättning för det är att den privata äganderätten värnas inom skogsnäringen.

I Piteå finns det många entreprenörer som driver företag med utvecklingspotential att skapa många nya arbetstillfällen. Därför är arbetet med att vara en attraktiv ort så viktig för Piteås framtid där attraktiva bostäder och ett rikt kultur- och fritidsliv är av stor betydelse.

Den kommunala upphandlingen måste utvecklas och anpassas så att fler företag har möjlighet att lämna anbud. Många företag avstår idag från att lämna anbud på grund av byråkratiskt krångel och allt för stora kontrakt. Många verksamheter som idag drivs av kommunen bör läggas ut på upphandling och konkurrensutsättas så att Piteåborna får ut mesta möjliga för varje inbetald skattekrona.

Kompetensförsörjning till såväl näringslivet som kommunens egen verksamhet är en avgörande faktor för att Piteå ska kunna växa. Campus Piteå måste ses som ett eget tillväxtområde som ger kompetens till näringslivet. Vi vill verka för att Campus Piteå växer.

• Fler färdiga industritomter
• Förbättra upphandlingsprocessen
• Fler av kommunens verksamheter bör konkurrensutsättas
• Regelförenkling och minskad byråkrati vad gäller tillstånd
• Riktade utbildningar för att klara kompetensförsörjning till näringslivet

I skolan ska alla unga ges möjligheter att forma sin egen framtid. Det finns förmodligen ingen annan faktor som kan förändra ett livsöde som en framgångsrik skolgång. Den öppnar dörrar till ett tryggare vuxenliv likväl som den stänger dörrar till utanförskap.

För att klara denna viktiga uppgift behövs större fokus på kunskap i skolan. Det ska gälla såväl elever med särskilda behov som högpresterande elever. Kommunen måste satsa mer på enheter för elever som är i behov av anpassad skolgång så som Tallbackaskolan och AST-enheten alternativt en renodlad resursskola.

Det behövs mer ordning och studiero i klassrummet och läraren måste ges mer mandat att bestämma. Vi vill se ökad satsning på lärare och skolledares kompetensutveckling, med ledarskap i fokus. Mer tid mellan lärare och elever och där kan lärarassistenter och minskad dokumentation för lärare ge den möjligheten. Målet är en trygg och bra arbetsmiljö för både lärare och elever, där varje elev kan stimuleras till ett kvalitativt lärande.

Det behövs fler fristående enheter i kommunen då mångfald och valfrihet ska prägla både förskola och skola. Det är därför även viktigt att behålla byskolorna och de mindre skolorna så länge det är möjligt ur ett kvalitetsperspektiv och är ekonomiskt försvarbart.

• Mångfald och valfrihet i både barnomsorg och skola med fler friskolor och föräldrakooperativ
• Behåll byskolorna så länge det finns ett rimligt elevunderlag
• Satsa på resursskola
• Ge elever med svårigheter det stöd de har rätt till och är i behov av för att lyckas
• Säkerställ att särbegåvade barn får möjlighet att utveckla sin fulla potential

Människan är i grunden fri och frihet är en viktig hörnsten i Moderaternas politik. Alla har i grunden ett ansvar för hur man vill leva sitt eget liv, men ibland klarar man sig inte själv. Då behövs det väl fungerande skyddsnät som ger trygghet och hjälp för att kunna gå vidare och leva sitt liv så bra som möjligt. Det är också viktigt att ställa krav och att ge människor verktyg så att de själva kan ta sig ur problemen av egen kraft.

Alkohol- och narkotikamissbruk i ung ålder, skolavhopp, ohälsa och olika typer av kriminalitet kan snabbt ödelägga unga människors liv och möjligheter för framtiden. Här krävs snabb reaktion och ett tydligt agerande från kommunen och olika myndigheter. Man måste förebygga, fokusera och samverka. Vi vill exempelvis inrätta stödboenden för unga i kommunen samt omställningsboenden för missbrukare som kommer tillbaka från behandlingshem. Kommunen bör införa den beprövade metoden Bostad först.

Mångfald är en tillgång och vi vill att alla ska känna sig välkomna och trygga i vår kommun. Vi har mycket att lära av varandras olikheter och erfarenheter. Det ger oss insikt och kunskap som individer vilket för samhällsutvecklingen framåt. Målet är att alla nyanlända ska integreras, göra sig anställningsbara och komma ut i arbetslivet så snart som möjligt. Piteå behöver kompetent arbetskraft från hela Sverige och från resten av världen.

Ofrivillig ensamhet är en av vår tids största hälsorisker.
Äldre invånare i vår kommun ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Att behandlas som en fri och självständig individ med egna intressen, önskemål och behov är en självklarhet, oavsett ålder. Därför vill vi erbjuda många olika boende- och omsorgsformer för att möta framtidens krav.

Moderaterna vill ha trygga och attraktiva äldreboenden, trygghetsboenden och seniorboenden. Som äldre ska man ha rätt både att välja men även att välja bort. Det ska gälla både hemtjänst och omsorgsboenden.

För den som inte är i behov av omfattande stöd och vård måste det också finnas attraktiva boendeformer och möjlighet att bo tillsammans med andra i samma ålder kan öka gemenskap och trygghet. På något trygghetsboende bör det finnas utökad service med tillgång till nattpersonal.

Moderaterna välkomnar privata vård- och omsorgsföretag till Piteå. Det ger större valmöjligheter för de äldre och ger även anställda en möjlighet att välja bland olika arbetsgivare.

• Utveckla seniorboenden
• Rätt att välja och välja bort utförare i äldreomsorgen
• Nya boendeformer för den som vill bo i närheten av andra äldre men som inte behöver omfattande vård
• Vi välkomnar privata vård- och omsorgsföretag till Piteå

Piteå behöver växa och utvecklas för att vara en stark kommun
som kan möta framtidens krav på samhällsservice. För det krävs
fler arbetstillfällen, arbetskraft med rätt kompetens och attraktiva
bostäder. Kommunen måste ha god framförhållning vad gäller
detaljplaner. Man måste även kunna erbjuda färdiga tomter,
för såväl bostäder som industrier, samt se möjligheter till nya
stadsdelar. Det är viktigt att även landsbygden utvecklas.

Just nu finns inga lediga tomter för villor i centrumnära läge.
Inte heller för mindre industri och företag. Det måste åtgärdas
snarast. Vi föreslår att Noliaområdet och Norrstrand utvecklas
till en grön oas med strandnära boende, kaféer och restauranger
i kombination med kajer, strandpromenad och grönområden.
Jävre, Norrfjärden och Rosvik kommer i framtiden att vara perfekta
orter för de som vill bo i Piteå men arbeta i Skellefteå eller
Luleå. Här krävs framförhållning. För att frigöra fler centrumnära
egnahemstomter måste stadsutvecklingen påskyndas.

Att Piteå ska vara tillgängligt för såväl gående och cyklister
som bilister ser vi som en självklarhet. Alla ska kunna samsas
på ett säkert och tryggt sätt. Framkomligheten måste vara god
oavsett om du går, cyklar eller kör bil. Laddinfrastrukturen måste
byggas ut. Där kan kommunen underlätta genom att se till att
det finns mark och elförsörjning.

Vi föreslår att det byggs en gång- och cykelväg till Haraholmen
där många arbetar. Den vältrafikerade Renöhamnsvägen bör på
sikt också få en gång- och cykelväg. Rådhustorget ska fortsätta
utvecklas till en social mötesplats med restauranger och uteserveringar.

• Jävre, Norrfjärden och Rosvik är naturliga pendlarnoder vilket gör det viktigt att främja tillgången till tomter och bostäder
• Gång- och cykelväg till Haraholmen och på sikt även till Renöhamn
• Underlätta för bättre laddinfrastruktur för elbilar genom att tillhandahålla mark och elnät
• Noliaområdet och Norrstrand ska utvecklas till en grön oas med strandnära boende, seniorboende, kaféer och restauranger
• Påskynda stadsutvecklingen så att vi snabbt får tillgång till fler småhustomter
• Fler attraktiva bostadsområden med flerfamiljshus, både hyresrätter och bostadsrätter, radhus och villor – såväl stadsnära som på landsbygden

Ett rikt kultur- och fritidsliv är avgörande för att vara en attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att människor ska trivas på en ort och för att företag ska kunna attrahera arbetskraft. Kultur och fritid ska inte enbart finansieras av skattemedel. Däremot är det viktigt att kommunen samordnar och underlättar för samhället att utveckla kulturella evenemang och mötesplatser. Det är även viktigt att tillhandahålla möjligheter för alla som vill ha ett aktivt fritidsliv. Särskilt fokus ska vara på barn och ungdomar. Kultur- och fritidsaktiviteter ska självklart vända sig lika mycket till flickor som pojkar. Skärgården är en unik och vacker tillgång för Piteå. Vi måste göra skärgården tillgänglig för fler, och även utveckla den.

• Fortsätta utveckla Acusticum till ett kulturellt centrum för alla
• Utveckla badhusparken så att den går att nyttja året om. Till exempel med isbana vintertid, skörde- och vintermarknad
• Kommunen ska stötta och samarbeta med bya- och idrottsföreningar
• Gör Strömlida till en samlingspunkt för familjer igen

Människan och naturen i symbios är Moderaternas utgångspunkt
i miljöpolitiken. Det är viktigt att den kommunala verksamheten
i alla delar verkar för en verksamhet som stödjer utvecklingen
mot en hållbar välfärd.

Skogen är central för vår miljöpolitik och skogen skall brukas
på ett hållbart sätt till nytta för klimatet och miljön men också för
framtida generationer.

Vi vill ha en levande vattenmiljö och en levande skärgård och
därför vill vi fokusera på insatser för rena hav och vattendrag för
att få en minskad miljöbelastning.

Piteå kommun måste skapa resurser så att vi kan arbeta
systematiskt och kontinuerligt med uppföljningar av förorenade
områden som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön
eller människors hälsa i vår kommun. Det handlar om miljöskulder
som har byggts upp i Piteå under lång tid.

Vi tror att människor mår bäst när man även har närhet till
vacker natur. Det är just det som är en av Piteås unika tillgångar.
Därför bör vi bygga bostäder i omedelbar närhet till våra vatten
eller vår vackra natur på den vidsträckta landsbygden. Ett
bostadsområde bör omges av vacker natur, oavsett om det ligger
i stadsbygd eller landsbygd. Naturen ska vara en integrerad del
av varje Piteåbos vardag.

Laddinfrastrukturen måste växa och där måste kommunen
underlätta genom att se till att det finns mark och elförsörjning.

• Piteå kommuns egna skogar och ängsmarker ska brukas på ett sådant sätt att naturvärdet över tiden ökar
• Vid planering av nya bostadsområden ska närheten till god natur prioriteras
• Avsätt resurser för att åtgärda historiska miljöskulder
• Piteå kommun ska verka för en hållbar utveckling av hela sin verksamhet
• Underlätta för bättre laddinfrastruktur för elbilar genom att tillhandahålla mark och elnät

Nämnderna

I nämnderna sitter förtroendevalda utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Kommunfullmäktige kan lämna över rätten att besluta i en del frågor till nämnder. Nämnderna ansvarar för ett mindre verksamhetsområde vilket gör att de kan specialisera sig och gå mer på djupet i frågorna.

En av nämndernas viktigaste uppgifter är att bryta ned de övergripande mål som fullmäktige bestämt till mål för det egna ansvarsområdet. Nämnden ska också följa upp den verksamhet som bedrivs och ansvara för den inför fullmäktige.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) är den politiska nämnden för förskola och skola. Nämnden ansvarar för att kommunala och nationella mål förverkligas i kommunens alla förskolor, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklasser, fritidshem, grund- och gymnasieskola, särskola, Musik & Dansskola.

Öppna sammanträden
Barn- och utbildningsnämnden har öppna sammanträden, utom då ärenden som är sekretessbelagda eller rör myndighetsutövning mot en enskild person behandlas. Detta innebär att allmänheten har möjlighet att närvara som åhörare för att ta del av debatter och beslut i alla offentliga ärenden.

Moderaternas representanter
Malin Stenvall Viksten, ledamot
Håkan Johansson, ledamot

Fastighets- och servicenämnden (FSN) är den nämnd som ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter och för uthyrning av lokaler och lägenheter som tillhör kommunen. FSN är även ansvarig för kommunens kost-, städ- och vaktmästeriverksamhet. I nämnden finns nio ordinarie ledamöter och sex ersättare. Fastighets- och servicenämnden sammanträder normalt åtta gånger under ett år.

Öppna sammanträden
Fastighets- och servicenämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med följande undantag:
– när nämnden behandlar ärenden som avser myndighetsutövning
– när det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden eller
– när nämnden bereder ärenden som ska avgöras av Kommunfullmäktige eller annan nämnd

Som åhörare är du välkommen att närvara för att ta del av debatter och beslut i alla offentliga ärenden och under punkten ”Allmänheten frågar” kan du ställa frågor.

Moderaternas representant
Margareta Hägglöf, ledamot

Kost- och servicenämnden (KSN) inrättades den 15 mars 2018, är en gemensam nämnd mellan Piteå och Luleå kommuner.

Kost- och servicenämnden är den nämnd som ansvarar för samverkanskommunernas produktion av kylda maträtter till ordinärt boende i båda kommunerna samt till särskilt boende i Luleå kommun. Produktionen sker i Öjebyns produktionskök.

Moderaternas representant
Margareta Hägglöf, ledamot

Kultur- och fritidsnämnden (KFn) ska göra det trevligt att bo i Piteå. Det ska finnas bibliotek där man kan låna böcker, läsa tidningar och lyssna på musik. Det ska finnas fotbollsplaner, sporthallar, ridhus och ishallar där unga och vuxna kan spela. För alla som tycker om att simma ska det finnas simhallar och utomhuspool.

Kultur- och fritidsnämnden ska också se till att det finns parker där människor kan vara bland vackra blommor och träd. Föreningar kan söka bidrag hos kultur- och fritidsnämnden. Och alla som behöver en lokal kan boka den här.

Öppna sammanträden
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. På dagordningen finns en fast punkt ”allmänheten frågar”. Som åhörare är du välkommen att närvara och under punkten ”Allmänheten frågar” kan du ställa frågor.

Moderaternas representant
Magnus Bäckström, ledamot

Miljö- och tillsynsnämnden är den politiska nämnd som utför kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar för miljötillsyn, hälsoskydd, livsmedelskontroller samt alkoholserveringstillstånd.

Miljö- och tillsynsnämnden är en myndighetsnämnd, därför är nämndens sammanträden inte offentliga.

Moderaternas representant
Ellinor Sandlund, ledamot

Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som ansvarar operativa frågor inom områdena sysselsättning och kompetensförsörjning, gator, trafik och byggande, natur- och kulturmiljövård, landsbygdsutveckling samt fysisk samhällsplanering.

Öppna sammanträden
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom när nämnden behandlar ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter, ärenden som avser myndighetsutövning eller ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige eller annan nämnd

Moderaternas representanter
Daniel Bergman, ledamot
Jan-Eric Sandberg, ledamot

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagar om färdtjänst och riksfärdtjänst, det kommunala ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) samt lagen om bostadsanpassning.

Socialnämnden har inte öppna sammanträden för allmänheten på grund av sekretessbelagda ärenden.

Moderaternas representant
Ellinor Sandlund, ledamot