Skip to content
Nämnderna

I nämnderna sitter förtroendevalda utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Kommunfullmäktige kan lämna över rätten att besluta i en del frågor till nämnder. Nämnderna ansvarar för ett mindre verksamhetsområde vilket gör att de kan specialisera sig och gå mer på djupet i frågorna.

En av nämndernas viktigaste uppgifter är att bryta ned de övergripande mål som fullmäktige bestämt till mål för det egna ansvarsområdet. Nämnden ska också följa upp den verksamhet som bedrivs och ansvara för den inför fullmäktige.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) är den politiska nämnden för förskola och skola. Nämnden ansvarar för att kommunala och nationella mål förverkligas i kommunens alla förskolor, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklasser, fritidshem, grund- och gymnasieskola, särskola, Musik & Dansskola.

Öppna sammanträden
Barn- och utbildningsnämnden har öppna sammanträden, utom då ärenden som är sekretessbelagda eller rör myndighetsutövning mot en enskild person behandlas. Detta innebär att allmänheten har möjlighet att närvara som åhörare för att ta del av debatter och beslut i alla offentliga ärenden.

Moderaternas representanter
Malin Stenvall Viksten, ledamot
Håkan Johansson, ledamot

Fastighets- och servicenämnden (FSN) är den nämnd som ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter och för uthyrning av lokaler och lägenheter som tillhör kommunen. FSN är även ansvarig för kommunens kost-, städ- och vaktmästeriverksamhet. I nämnden finns nio ordinarie ledamöter och sex ersättare. Fastighets- och servicenämnden sammanträder normalt åtta gånger under ett år.

Öppna sammanträden
Fastighets- och servicenämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med följande undantag:
– när nämnden behandlar ärenden som avser myndighetsutövning
– när det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden eller
– när nämnden bereder ärenden som ska avgöras av Kommunfullmäktige eller annan nämnd

Som åhörare är du välkommen att närvara för att ta del av debatter och beslut i alla offentliga ärenden och under punkten ”Allmänheten frågar” kan du ställa frågor.

Moderaternas representant
Margareta Hägglöf, ledamot

Kost- och servicenämnden (KSN) inrättades den 15 mars 2018, är en gemensam nämnd mellan Piteå och Luleå kommuner.

Kost- och servicenämnden är den nämnd som ansvarar för samverkanskommunernas produktion av kylda maträtter till ordinärt boende i båda kommunerna samt till särskilt boende i Luleå kommun. Produktionen sker i Öjebyns produktionskök.

Moderaternas representant
Margareta Hägglöf, ledamot

Kultur- och fritidsnämnden (KFn) ska göra det trevligt att bo i Piteå. Det ska finnas bibliotek där man kan låna böcker, läsa tidningar och lyssna på musik. Det ska finnas fotbollsplaner, sporthallar, ridhus och ishallar där unga och vuxna kan spela. För alla som tycker om att simma ska det finnas simhallar och utomhuspool.

Kultur- och fritidsnämnden ska också se till att det finns parker där människor kan vara bland vackra blommor och träd. Föreningar kan söka bidrag hos kultur- och fritidsnämnden. Och alla som behöver en lokal kan boka den här.

Öppna sammanträden
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. På dagordningen finns en fast punkt ”allmänheten frågar”. Som åhörare är du välkommen att närvara och under punkten ”Allmänheten frågar” kan du ställa frågor.

Moderaternas representant
Magnus Bäckström, ledamot

Miljö- och tillsynsnämnden är den politiska nämnd som utför kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar för miljötillsyn, hälsoskydd, livsmedelskontroller samt alkoholserveringstillstånd.

Miljö- och tillsynsnämnden är en myndighetsnämnd, därför är nämndens sammanträden inte offentliga.

Moderaternas representant
Ellinor Sandlund, ledamot

Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som ansvarar operativa frågor inom områdena sysselsättning och kompetensförsörjning, gator, trafik och byggande, natur- och kulturmiljövård, landsbygdsutveckling samt fysisk samhällsplanering.

Öppna sammanträden
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom när nämnden behandlar ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter, ärenden som avser myndighetsutövning eller ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige eller annan nämnd

Moderaternas representanter
Daniel Bergman, ledamot
Jan-Eric Sandberg, ledamot

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagar om färdtjänst och riksfärdtjänst, det kommunala ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) samt lagen om bostadsanpassning.

Socialnämnden har inte öppna sammanträden för allmänheten på grund av sekretessbelagda ärenden.

Moderaternas representant
Ellinor Sandlund, ledamot

X