Vår politik

Näringsliv

Vår välfärd är beroende av ett väl fungerande näringsliv vilket ger både arbetstillfällen och skatteintäkter. Vi Moderater vill att kommunala verksamheter ska konkurrensutsättas för att säkerställa att största möjliga nytta uppnås. Lärlingsutbildningar bör införas, dels för att tillgodose näringslivets behov av kompetent arbetskraft, dels för att underlätta för unga att få arbete. Gymnasieskolan ska erbjuda program som möjliggör arbete och som utgår från näringslivets önskemål.

Samhällsutveckling

Piteå behöver växa för att vara en stark kommun som kan möta framtidens krav på samhällsservice. Det ska vi göra exempelvis genom att skapa fler arbetstillfällen och attraktiva bostadsområden Vi Moderater föreslår att Noliaområdet och Norrstrand utvecklas med strandnära boende, kaféer och restauranger i kombination med grönområden. Att staden ska vara tillgänglig för såväl cyklister som bilister är en självklarhet.

Mångfald

Alla ska känna sig välkomna och trygga i vår kommun. Vi har mycket att lära av varandras olikheter och erfarenheter. Vi säger nej rasism och utanförskap, och ja till mångfald. Det är av största vikt att integrationen av människor från andra länder fungerar bra och att våra nya vänner snabbt lär sig svenska och kommer i arbete. Piteå behöver fler skattebetalare för att klara av välfärden i framtiden.

Att bli äldre

Som äldre i Piteå ska man känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Med en allt äldre och friskare befolkning måste boendeformer och omsorg förändras för att möta framtidens krav. Vi vill att äldreomsorgen i kommunen ska vara trygg och attraktiv för alla och som äldre ska man inte fråntas sina valmöjligheter. Vi vill att Lagen om valfrihet (LOV) ska införas i kommunen. Det ska finnas boendeformer för den som inte är i behov av omfattande vård utan är intresserad av att bo i närheten av andra äldre för att inte känna sig ensam och för att känna trygghet.

Skolan

Barn föds lyckliga och nyfikna och vi Moderater vill att den känslan ska följa barnen hela livet. Piteå ligger i topp när det gäller lärarnas upplevelse av skolan och vi vill att även eleverna ska ha den känslan för att kunna nå bra resultat. Vi vill ha mångfald och valfrihet i både barnomsorg och skola.  Det är viktigt att behålla byaskolorna så länge det finns ett rimligt elevunderlag och kvaliteten kan säkerställas. Efter skoltid är det viktigt med meningsfulla fritidsaktiviteter för våra ungdomar och vi vill att de offentliga medel som satsas på till exempel ungdomsidrotten ska fördelas mer lika mellan tjejer och killar än vad som görs idag.