Skip to content
Moderaterna Piteå - Håkan Johansson

Maktskifte 2022!

Piteå är fantastiskt! En stor, vacker och vänlig landsbygd med många företag, en liten mysig stadskärna med butiker, kaféer och restauranger och en härlig skärgård. Vi tycker dock att den nuvarande politiska ledningen ofta gör fel prioriteringar, slösar med våra skattepengar och missar att ta tillvara all den kraft som finns bland alla Piteåbor, föreningar och företag.

En kommunal ekonomi som går åt fel håll, en befolkningsutveckling som har avstannat, ett företagsklimat som ligger långt ner i ranking. Dessutom är valfriheten för Piteåborna nästan obefintlig när det gäller exempelvis hemtjänst, skola och äldreboenden.

Med annan politisk majoritet, med Moderaterna i spetsen, kommer skattepengarna att användas mer effektivt, valfriheten inom skola och omsorg att öka, det lokala näringslivet att ges större möjligheter och kommunens övergripande kostnader att minska. Vi vill satsa på såväl landsbygden som staden. Vi vill utveckla vår fina skärgård och vi vill ge alla Piteåbor större frihet och valfrihet. Vi tror på framtiden och därför är det prioriterat att låta alla unga få chans utvecklas utifrån sin förmåga och att bidra till samhället. Samtidigt måste vi agera mot missbruk och psykisk ohälsa där samhället idag inte agerar nog snabbt.

Du som vill engagera dig eller stödja oss i vårt arbete för ett bättre Piteå är hjärtligt välkommen att höra av dig till oss. Du behövs!

Väl mött!
Håkan Johansson, gruppledare.

#Maktskifte2022

00
Dagar
:
00
Timmar
:
00
Minuter
:
00
Sekunder
Moderaterna Piteå - Näringsliv

Näringsliv

Ett välmående och växande näringsliv är kärnan i ett fungerande samhälle. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt i kommunen. Vår gemensamma välfärd finansieras av skatteintäkter från de som arbetar, och ju fler som arbetar desto bättre service kan vi ha i vår kommunala kärnverksamhet. Vi Moderater tycker att många kommunala verksamheter kan konkurrensutsättas för att säkerställa största möjliga nytta och kvalitet samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter för det lokala näringslivet. Lärlingsutbildningar bör införas för att tillgodose näringslivets behov av kompetent arbetskraft och för att underlätta för unga att få arbete. Gymnasieskolan ska erbjuda utbildning som möjliggör arbete och som utgår från det lokala och regionala näringslivets önskemål.

Samhällsutveckling

Piteå behöver växa för att vara en stark kommun som kan möta framtidens krav på samhällsservice. Det ska vi göra exempelvis genom att skapa fler arbetstillfällen och attraktiva bostadsområden. Moderaterna föreslår att Noliaområdet och Norrstrand utvecklas med strandnära boende, kaféer och restauranger i kombination med grönområden. Att staden ska vara tillgänglig för såväl cyklister som bilister är en självklarhet.

Landsbygden och skärgården är andra områden med stor potential att utveckla. Idag är intresset för att bo på landsbygden större än på väldigt länge, varför kommunen måste dra sitt strå till stacken gällande infrastruktur, kommunikationer, villatomter och underlätta för de som vill bygga och utveckla landsbygd och skärgårdsbygd.

Moderaterna Piteå - Samhällsutveckling
Moderaterna Piteå - Barn & Unga

Barn & unga

Barn föds lyckliga och nyfikna. Vi Moderater vill att den känslan ska följa barnen hela livet ut. Piteås skolor har stor del välutbildade och behöriga lärare. Dessvärre upplever många elver att man saknar arbetsro, att skolan känns otrygg och i många fall även att skolan inte ger de allra duktigaste eleverna tillräckliga utmaningar. Vi tror därför att fokus behöver förändras så att ordning och reda ska råda i klassrummen, speciella rastvärdar ska hålla ordning och aktivera barnen på rasterna och kunskap ska vara ledstjärnan i våra skolor oavsett om skolan drivs av kommunen eller någon annan skolhuvudman. Vi välkomnar en mångfald av utförare i såväl skola som barnsomsorg. Alla elever ska kunna utvecklas och ha god tillgång till utbildning av hög kvalitet där alla elever ska känna motivation och nå sin fulla potential.

Stöd & omsorsg

Frihet och ansvar är en viktig hörnsten i Moderat politik. Alla har i grunden ett ansvar för hur man vill leva sitt eget liv, men under vissa perioder klarar man det inte själv. Då behövs ett väl fungerande skyddsnät som ger trygghet och hjälp för att kunna gå vidare och leva sitt liv så bra som möjligt. Samtidigt är det viktigt att ställa krav och att ge människor verktyg så att de själva kan ta sig ur problemen av egen kraft.

Alkohol- och narkotikamissbruk i ung ålder, hemmasittare, ohälsa och olika typer av kriminalitet kan snabbt ödelägga unga människors liv och möjligheter för all framtid. Därför är det ett prioriterat område för oss Moderater. Här krävs snabb reaktion och ett tydligt agerande från kommunen i samarbete med olika myndigheter. Fokusera och agera. Omställningsboenden för missbrukare som kommer tillbaka från behandlingshem är en annan viktig åtgärd för att kunna återgå till ett drogfritt liv.

Moderaterna Piteå - Stöd & Omsorg
Moderaterna Piteå - Seniorer

Seniorer

Piteå ska vara en plats där man gärna åldras och samtidigt känner trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Med en äldre och friskare befolkning måste boendeformer och omsorg förändras för att möta framtidens krav. Det ska finnas boendeformer för den som inte är i behov av omfattande vård men ändå är intresserad av att bo i närheten av andra äldre för att inte känna sig ensam och för att känna trygghet. Vissa av de allra äldsta kan behöva äldreomsorg och då ska även den kännas trygg och attraktiv. Bara för att man blir äldre så ska man inte fråntas sina valmöjligheter. Därför är Lagen om valfrihetssystem (LOV) viktig så att olika utförare kan bedriva olika typer av äldreomsorg. 

Kommunen behöver 
Piteå 
Öjebyn 
Hemmingsmark 
Altersbruk 
Bergsviken 
Rosvik 
Sikfors 
Hortlax 
Lillpite 
Sjulsmark 
Roknäs 
Böle 
Jävre 
Blåsmark 
för att utvecklas.
X