Skip to content

Vår politik i korthet

Moderaterna är ett parti för dig som vill ha ordning och reda i samhället. Ett parti som fokuserar på att dina skattepengar läggs på rätt saker – på saker som är kommunens kärnverksamhet dvs. skola, omsorg, vård och infrastruktur såsom gator och cykelvägar.

Moderaterna lyssnar på väljarna och på 
invånarna i Piteå. Vi är ett parti som vill ha mindre överstatlighet och mindre detaljstyrning från kommunen. Vi tror på varje människas egen inbyggda kraft och vill ha ett samhälle där människor har möjlighet att utvecklas utifrån den egna kraften. Samhällsbygget sker av människorna som bor i samhället, inte via pekpinnar från kommunen.

Därför vill Moderaterna

• Att kommunen ska fokusera på att dina skattepengar läggs på rätt saker
• Att frihet ska vara en viktig hörnsten
• Att vi som politiker ska lyssna på vad väljarna vill

Arbetsliv och företagande

Grunden för en stark skattefinansierad välfärd är att det finns många välmående företag. Det skapar arbetstillfällen som i sin tur ger ökade skatteintäkter till vår gemensamma välfärd – vård, skola och omsorg. De privata företagen sysselsätter drygt 12 000 personer i Piteå och står för den största delen av de kommunala skatteintäkterna.

Därför vill Moderaterna

• Att kommunen ska prioritera näringslivsfrågor högre
• Att de kommunala upphandlingarna utvecklas och anpassas efter företagens förutsättningar
 • Att vissa kommunala verksamheter konkurrensutsätts och jämförs för högsta kvalitet till lägst kostnad
• Att Campus Piteå utvecklas 

 

Fritid

Ett rikt fritidsliv är avgörande för att vara en attraktiv kommun och något som berör de flesta invånare. Det är en förutsättning för att människor, såväl unga som gamla, ska trivas på en ort. Det är också en förutsättning för att företag ska kunna attrahera arbetskraft. Ungdomar är en prioriterad grupp.

Därför vill Moderaterna

• Att Piteå ska ha ett rikt fritidsliv med olika inriktningar
• Att vi ser över balansen mellan elitverksamhet och ungdomsverksamhet
• Att utreda om efterfrågan finns för en fritidsgård eller annan samlingsplats för ungdomar

Kunskap, arbetsro och valfrihet i skolan

Barn föds nyfikna och det vill Moderaterna stimulera. I skolan ska alla unga ges möjligheter att forma sin egen framtid. Det finns förmodligen ingen annan faktor som kan förändra ett livsöde som en framgångsrik skolgång kan. Den öppnar dörrar till ett tryggare vuxenliv likväl som den stänger dörrar till utanförskap.

Därför vill Moderaterna

• Att det ska vara större fokus på kunskap i skolan
• Att det ska vara mer ordning och studiero i klassrummet
• Att en ny resursskola byggs för elever med behov av anpassad skolgång

 
 

Samhällsutveckling

Piteå måste ta tillvara den positiva utveckling som sker, bland annat den gröna industrialiseringen i Norr- och Västerbotten. Fokus på, och intresset för, norra Sverige är just nu enormt. Piteå behöver växa och utvecklas för att vara en stark kommun som kan möta framtidens krav på samhällsservice. För det krävs fler arbetstillfällen, kompetent arbetskraft och attraktiva bostadsområden.

 

Därför vill Moderaterna

• Att Norrstrandsområdet ska utvecklas till en grön oas med strandnära boenden, café, upplyst strandväg
• Att landsbygdscentran ska utvecklas. Rosvik, Norrfjärden och Jävre bör prioriteras extra gällande nya bostäder och kan bli perfekta pendlingsorter.
• Att Piteå ska vara tillgängligt både för cyklister och bilister

Trygghet för seniorer

Det ska vara självklart att äldre invånare i vår kommun ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Att behandlas som en fri och självständig individ med egna intressen, önskemål och behov är självklart, oavsett ålder. Därför vill vi erbjuda många olika boende- och omsorgsformer för att möta framtidens krav. Bland annat bör det byggas attraktiva seniorboenden i såväl staden som i våra byar.

Därför vill Moderaterna

• Att seniorer själva både ska få välja och välja bort olika omsorgsorganisationer
• Att attraktiva boenden ska finnas både i centrala Piteå men också på landsbygden
• Att vi ska ha privata vård och omsorgsföretag för att både boende och personal ska ha större valfrihet

Kultur

Ett rikt kulturliv är viktigt för en attraktiv kommun. Det är en viktig dimension för att människor, såväl unga som gamla, ska ha ett komplett liv. 

Kaleido var tänkt som ett kulturhus, men blev tyvärr inte riktigt den kulturella samlingsplatsen som var avsett från början så där vill vi titta på en fortsatt utveckling.

Biblioteket bör flyttas in till centrala stan för att bli en mer attraktiv samlingsplats för såväl gamla som nya Piteåbor. Detta tror vi också skulle gynna handeln och livet på gatorna i staden. 

Studio Acusticum är populärt och bedriver mycket bra verksamhet och erbjuder många olika kulturella och musikaliska tillställningar. Piteå saknar dock en riktigt bra och flexibel multiarena för musik och teater.

Därför vill Moderaterna

• Att vi utvecklar kulturlivet
• Att vi ska utveckla Kaleido vidare
• Att det byggs en flexibel multiarena

Miljö

Vi tror att människor mår bäst om man har närhet till vacker natur. Det är just det som är en av Piteås unika tillgångar och därför bör vi bygga bostäder i omedelbar närhet till våra vatten eller vår vackra natur, både centrumnära och på den vidsträckta landsbygden. Ett bostadsområde bör alltid omges av vacker natur. Naturen skall vara en integrerad del i varje Piteåbos vardag och inne i staden ska det planteras träd, buskar och blommor dels för människors trivsel men även för miljön och den biologiska mångfalden.

Därför vill Moderaterna

• Att skogen ska vara central för vår miljöpolitik
• Att vi ska kartlägga våra förorenade områden
• Att vi ska bygga bostäder nära vatten vår vackra natur både på landsbygden och i staden

Norrbottniabanan

Få frågor har engagerat Piteåborna så mycket som var banan ska dras och var ett resecentrum ska placeras. Vi tycker inte att det är rimligt att blunda för Piteåbornas befogade kritik och oro. Det är också nya förutsättningar som råder 2040 än när det första beslutet togs i början av seklet. 

Piteå är en ort med osedvanligt många byar och ett relativt litet centrum och centralort. Persontrafik på räls är mycket effektiv i regioner med stor folkmängd och relativt koncentrerade städer. Piteå och Norrbotten är annorlunda i det fallet, varför anslutningstrafik med bil, buss eller annat nästan är obligatoriskt. Därför blir placering av rececentrum mer en fråga om att det ska vara tillgängligt för så många som möjligt, där bil och buss troligtvis kommer att dominera. 

Däremot kommer alla nya industrier att ha stor nytta av Norrbotniabanan för att klara framtidens kapacitet på ett kostnadseffektivt sätt.

En lösning som tillgodoser hög tillgänglighet, lägre byggkostnad, kortare byggtid, tillvaratar samernas rättigheter, riskminimering för bro över älven, riskminimering för olyckor med farligt gods i tätbebyggda områden, snabbare tågtrafik samt fortsatt utveckling av centrum och Södra hamn är vår framtidsvision. Därför tycker vi att en järnväg längs E4 med ett centrumnära resecentrum vid Lomtjärn och Campus Piteå känns självklart.

Därför vill Moderaterna

• Att Södra hamn ska fortsätta utvecklas till en grön stadsnära oas
• Att Norrbotniabanan dras efter E4 – inte genom Södra hamnen
• Att resecentrum ska ligga vid Lomtjärn där också staden kan utvecklas västerut

Kommunen behöver 
Piteå 
Öjebyn 
Hemmingsmark 
Altersbruk 
Bergsviken 
Rosvik 
Sikfors 
Hortlax 
Lillpite 
Sjulsmark 
Roknäs 
Böle 
Jävre 
Blåsmark 
för att utvecklas.
Moderaterna Piteå - Håkan Johansson

Maktskifte 2026!

Piteå är fantastiskt! En stor, vacker och vänlig landsbygd med många företag, en liten mysig stadskärna med butiker, kaféer och restauranger och en härlig skärgård. Vi tycker dock att den nuvarande politiska ledningen ofta gör fel prioriteringar, slösar med våra skattepengar och missar att ta tillvara all den kraft som finns bland alla Piteåbor, föreningar och företag.

En kommunal ekonomi som går åt fel håll, en befolkningsutveckling som har avstannat, ett företagsklimat som ligger långt ner i ranking. Dessutom är valfriheten för Piteåborna nästan obefintlig när det gäller exempelvis hemtjänst, skola och äldreboenden.

Med annan politisk majoritet, med Moderaterna i spetsen, kommer skattepengarna att användas mer effektivt, valfriheten inom skola och omsorg att öka, det lokala näringslivet att ges större möjligheter och kommunens övergripande kostnader att minska. Vi vill satsa på såväl landsbygden som staden. Vi vill utveckla vår fina skärgård och vi vill ge alla Piteåbor större frihet och valfrihet. Vi tror på framtiden och därför är det prioriterat att låta alla unga få chans utvecklas utifrån sin förmåga och att bidra till samhället. Samtidigt måste vi agera mot missbruk och psykisk ohälsa där samhället idag inte agerar nog snabbt.

Du som vill engagera dig eller stödja oss i vårt arbete för ett bättre Piteå är hjärtligt välkommen att höra av dig till oss. Du behövs!

Väl mött!
Håkan Johansson, gruppledare.